Rechtsbijstand verzekering

 • Deskundige hulp
 • Geen eigen risico
 • Wonen, verkeer & consument

Met de rechtsbijstandverzekering van De Nederlanden van Nu kunt u rekenen op de onafhankelijke en deskundige hulp van professionele juridische specialisten, zonder dat u voor hoge kosten komt te staan.

Bereken mijn premie

Zekerheid bij juridische verschillen

Met onze rechtsbijstand verzekering staat u er niet alleen voor.

Een (juridisch) meningsverschil, ruzie of conflict kan zomaar ontstaan. Wat is uw positie? Wat moet u doen en wat vooral niet? Met onze rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op de deskundige hulp van professionele juridische specialisten, zonder dat u voor hoge kosten komt te staan.

Premie berekenen

Bereken binnen 20 seconden uw premie. Naast een scherp tarief heeft De Nederlanden van Nu een uitgebreide dekking.

Bereken mijn premie

Ondersteuning nodig?

Heeft U een rechtsbijstand verzekering van De Nederlanden van Nu? Meld uw geschil/Zaak of juridische vraag rechtstreeks bij onze partner (ARAG).

Bel naar 033 - 4342350

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van onze rechtsbijstand verzekering

Bekijk voorwaarden
Welke dekkingen zijn er allemaal?

Onze rechtsbijstand verzekering kent 4 modules, A t/m D. De basisdekking van onze verzekering bestaat uit de Module A (Verkeer) & B (Consument & wonen). Dit geeft u dekking voor de meest gangbare geschillen. U mag altijd kosteloos gebruik maken van onze juridische helpdesk.


Juridische helpdesk (Standaard in basisdekking)

Heeft u een juridisch geschil en weet u niet of deze onder de dekking valt? Geen probleem. Via de eerstelijns hulp kunt u al uw juridische problemen kosteloos aan ons voorleggen, ook als achteraf blijkt dat u hier niet voor verzekerd bent. Twijfelt u of wilt u advies inwinnen? U kunt ons altijd kosteloos bellen of mailen!


Verkeer (Module A, standaard in basisdekking)

Uw hele gezin is verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Het maak niet uit op welke wijze u deelneemt aan het verkeer. U bent als bestuurder, inzittende, voetganger, trein- of vliegtuigpassagier wereldwijd verzekerd als zich een probleem voordoet.


Consument en wonen (Module B, standaard in basisdekking)

Geschillen over goederen of diensten die u als consument koopt, ook als u deze via internet heeft gekocht. Maar ook geschillen die te maken hebben met het gebruiken, kopen of verkopen van uw woning. Dit kan ook een huurwoning of vakantiewoning zijn die u voor uzelf gebruikt.


Inkomen (Module C, aanvullend mogelijk)

Uw inkomen wilt u veilig stellen. Het is immers de basis voor uw dagelijks bestaan. Tijdens een juridisch conflict rond uw inkomen kunt u geen extra kosten gebruiken. Of u nu wel of geen een vast dienstverband heeft, een uitkering ontvangt of van uw penioen geniet. Met deze aanvullende module heeft u recht op juridische bijstand bij conflicten romdom uw inkomen.


Fiscaal en vermogen (Module D, aanvullend mogelijk)

Met deze module bent u verzekerd voor geschillen in vermogensbeheer. Onder vermogensbeheer verstaan wij ook het kopen, verkopen en beheren van aandelen en daarvan afgeleide producten. Geschillen over uw belastingaanslag en WOZ waarde toekenning. En geschillen over een overeenkomst, burenrecht of onteigening met betrekking tot een tweede woning. Bij deze module heeft u ook recht op echtscheidingmediation.

Wat is er exact verzekerd?

Hieronder vindt u per module wat verzekerd is en waar u recht op heeft bij een juridisch conflict.


Module A: Verkeer

Verzekerde U bent verzekerd als:
 • Verkeersdeelnemer, dat wil zeggen wanneer u deelneemt aan het verkeer, met of zonder vervoermiddel, op de openbare weg, op het spoor, op het water of in de lucht
 • Eigenaar van een vervoermiddel. Als een auto op naam van een BV staat en die BV eigendom is van verzekeringnemer en de auto wordt grotendeels privé gebruikt, is er eveneens dekking
 • Inzittende of gemachtigd bestuurder van een vervoermiddel van verzekerde
 • Reisgenoot bij vakanties die verzekerde heeft geboekt, bij het vervoer naar en van de reisbestemming.
Dekking Tijdens verkeersdeelname heeft u recht op hulp als:
 • Iemand een verkeersfout maakt waardoor u schade lijdt
 • Iemand een andere fout maakt waardoor u letsel oploopt of uw vervoermiddel wordt beschadigd, zoals een ongeval door een verkeerd uitgevoerde reparatie of schade aan uw auto door een onjuist afgestelde wasstraat
 • U een verkeersfout maakt (of dat wordt beweerd) waarvoor u strafrechtelijk wordt vervolgd; zie hiervoor ook artikel 2.5 van het algemene gedeelte van de verzekeringsvoorwaarden. Als u wordt verweten (ten laste wordt gelegd) dat u schuld zou hebben aan andermans dood of letsel, zal ARAG direct rechtsbijstand verlenen, ongeacht de uitkomst van de zaak
 • Uw rijbewijs buiten een strafrechtelijke procedure (door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat) wordt ingevorderd
Verzekeringsgebied Wereldwijd
Wachttijd Geen
Bijzonderheden Naast de algemene beperkingen geldt dat geen aanspraak op rechtsbijstand kan worden gemaakt
 • Als u een vervoermiddel bestuurt zonder daartoe wettelijk bevoegd te zijn bijvoorbeeld omdat u een vervoermiddel bestuurt onder invloed van alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of stimulerend middel of als u deelneemt aan snelheids- of behendigheidswedstrijden
 • Als een vervoermiddel bedrijfsmatig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als taxi of lesvoertuig.

Module B: Consument en wonen

Verzekerde U bent verzekerd als:
 • Particulier. De belangen van uzelf en die van uw gezinsleden, buiten datgene wat u doet om inkomten te verwerven.
 • Reisgenoten, bij problemen rondom de door u gehuurde accommodatie en de door u afgesloten reis of annuleringsverzekering.
Dekking U heeft recht op hulp als u als particulier in de volgende situaties
 • Iemand brengt u schade toe (‘pleegt een onrechtmatige daad tegenover u’) of dreigt dat te doen
 • U sluit een consumentenovereenkomst (bijvoorbeeld koop van meubilair, huur van een vakantiehuis, reparatie van een wasmachine) of een overeenkomst over dienstverlening (bijvoorbeeld een vakantie boeken)en de andere partij komt deze overeenkomst niet (goed) na; hieronder vallen zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten en ook transacties die via internet worden afgesloten
 • U sluit een overeenkomst met betrekking tot uw woning, hoofdwoning of tweede woning voor eigen gebruik (koop, aanneming van werk, huur) en hieruit ontstaat een geschil.
 • U krijgt een geschil over het burenrecht, bijvoorbeeld over bomen die dicht bij uw grond staan
 • U krijgt een geschil met de overheid, omdat deze een andere beslissing neemt dan u wenst; dekking bestaat voor de volgende beslissingen:
  • een bouwvergunning of een vergunning Wet Milieubeheer
  • een besluit dat rechtstreeks het gebruik of de eigendom van uw woning aantast, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan
  • onteigening
  • concrete beslissingen ten aanzien van uw persoon
 • U krijgt een geschil dat voortkomt uit het personen- en familierecht, bijvoorbeeld over adoptie of curatele, behalve als dat te maken heeft met een echtscheiding (zie verder onder 5, specifieke uitsluitingen)
 • U wordt aangesproken op iets dat u als onbetaald bestuurder van een vereniging of stichting heeft gedaan of nagelaten
 • U krijgt een geschil over een erfenis
 • U wordt strafrechtelijk vervolgd, zie hiervoor ook artikel 2.5 van het algemene gedeelte van de verzekeringsvoorwaarden
 • U wordt verweten dat u tegenover iemand anders onrechtmatig heeft gehandeld.
  • U heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten
  • De betreffende zaak valt niet onder de dekking van deze aansprakelijkheidsverzekering
  • U stelt zich op het standpunt dat u geen verwijt te maken valt
Verzekeringsgebied Europese Unie. Ten aanzien van onroerende zaken moet het gaan om een woning in Nederland.
Wachttijd Geen
Bijzonderheden Naast de algemene beperkingen geldt dat geen aanspraak op rechtsbijstand kan worden gemaakt bij
 • Geschillen over een andere onroerende zaak dan die u zelf bewoont, heeft bewoond of heeft verworven om zelf te gaan bewonen.
 • Geschillen over verhuur van onroerende zaken.
 • Geschillen in verband met de aankoop van gebruikte motorrijtuigen, indien deze zijn gekocht zonder BOVAG-garantie of schriftelijke garantie van een erkende dealer.
 • Geschillen over erfenissen, als de erflater vóór de ingangsdatum van de verzekering is overleden.
 • Geschillen die te maken hebben met beleggingen, aandelen, obligaties, andere waardepapieren en vermogensbeheer in het algemeen met inbegrip van alle (contractuele) geschillen die hier betrekking op hebben of hier mee samenhangen, zoals verkeerde adviezen en gewekte verwachtingen door bemiddelaars en adviseurs.
 • Geschillen die te maken hebben met kansspelen.
 • Geschillen die betrekking hebben op of samenhangen met door u verstrekte geldleningen.
 • Geschillen over huwelijkse voorwaarden en geschillen die direct of indirect te maken hebben met echtscheiding, scheiding van tafel en bed, beëindiging van een samenlevingsverband en de gevolgen daarvan. Als Module D is meeverzekerd, is er wel dekking onder de geldende voorwaarden voor echtscheidingsmediation.

Module C: Inkomen

Verzekerde U bent verzekerd als:
 • (ex-)Werknemer, hieronder wordt verstaan iemand die zijn inkomsten in loondienst of als ambetnaar verwerft.
 • Ontvanger van een sociale (verzekerings)uitkering of pensioen.
Dekking U heeft aanspraak op rechtsbijstand als u
 • Een geschil in verband met een arbeidsovereenkomst krijgt met uw (ex-)werkgever; hieronder vallen ook geschillen met betrekking tot aandelen of opties die zijn gerelateerd aan het dienstverband.
 • Een geschil krijgt dat te maken heeft met uw aanstelling als ambtenaar.
 • Een geschil krijgt over een sociale verzekeringsuitkering of sociale voorziening.
 • Een geschil krijgt over pensioenaanspraken of pensioenuitkering.
 • Wordt verweten uw werkzaamheden in loondienst niet volgens de geldende beroepsregels te hebben uitgevoerd, u wordt geconfronteerd met een klacht, een tucht- of strafzaak en u zich daartegen wilt verweren. Ook als het gaat om een strafzaak zal ARAG in dit geval direct rechtsbijstand verlenen, ongeacht de uitkomst van de zaak.
Verzekeringsgebied Europese Unie
Wachttijd Geen
Bijzonderheden Naast de algemene beperkingen geldt dat geen aanspraak op rechtsbijstand kan worden gemaakt bij
 • Het uitoefenen van een vrij beroep of bedrijf
 • Met een andere wijze van het verwerven van inkomsten buiten loondienst.
Verder bestaat geen dekking wanneer verzekerde als bestuurder van een rechtspersoon wordt aangesproken wegens onjuist bestuur of voor geschillen die betrekking hebben op het voeren van verweer inzake aansprakelijkheidszaak van verzekerde in de hoedanigheid van statutair directeur

Module D: Fiscaal en vermogen

Verzekerde U heeft dekking in de hoedanigheid van particulier. Hieronder wordt verstaan alles wat u doet om de belangen van uzelf en uw gezinsleden te behartigen, buiten uitoefening van een beroep of bedrijf.
Dekking U heeft aanspraak op rechtsbijstand als u
 • Een geschil krijgt over of in verband met vermogensbeheer. Onder vermogensbeheer wordt verstaan het kopen, verkopen en beheren van aandelen (en daarvan afgeleide producten, zoals het beleggingsgedeelte van uw hypotheek) opties, obligaties, spaardeposito’s, certificaten of pandbrieven met in Nederland toegestane instellingen die een vergunning hebben van DNB of AFM. Ook heeft u dekking voor contractuele geschillen die hier betrekking op hebben, zoals verkeerde adviezen en gewekte verwachtingen door bemiddelaars en adviseurs.
 • Een geschil krijgt over een overeenkomst (koop, aanneming van werk, huur, time-sharing), over burenrecht of over onteigening met betrekking tot een tweede woning voor eigen gebruik in de Europese Unie.
 • Een geschil krijgt over een aan u opgelegde belastingaanslag en u daartegen beroep wilt instellen bij de belastingrechter. Hieronder vallen ook toeslagen en waarderingen in het kader van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ).
 • ARAG helpt u in de vorm van mediation bij het maken van afspraken over het beëindigen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
Verzekeringsgebied Nederland, met geschillen betreft uw tweede woning Europese Unie.
Wachttijd Geen. Wilt u een beroep doen op de dekking voor Echtscheidingsmediation? Dan dient deze dekking minstens 3 jaar meeverzekerd te zijn.
Bijzonderheden Naast de algemene beperkingen geldt dat geen aanspraak op rechtsbijstand kan worden gemaakt voor geschillen over een andere onroerende zaak dan die u zelf bewoont, heeft bewoond of heeft aangetrokken om zelf te gaan bewonen, en geschillen in verband met verhuur van onroerende zaken. Voor belastingzaken is vereist dat de periode, waarop de beslissing betrekking heeft, geheel binnen de verzekerde periode ligt. Er wordt geen rechtsbijstand verleend in de bezwaarfase.
Wanneer heeft u nu een rechtsbijstand verzekering nodig?

Een rechtsbijstand verzekering heeft u beslist nodig hoor je regelmatig. Maar wanneer maakt u nu gebruik van een rechtsbijstand verzekering?


Rechtsbijstand komt bijvoorbeeld van pas bij:

 • Een juridisch geschil met uw buurman over die 'te hoge' boom die hij niet wil kappen.
 • Uw werkgever die van u af wilt en ten onrechte een ontslagprocedure is gestart.
 • Een juridisch geschil met de overheid die u 'onterecht' geen vergunning wil verlenen voor de uitbouw die er toch echt moet komen.
 • Het verhalen van letselschade, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval of een medische fout.

Onze voordelen

 • Online afsluiten
 • Geen poliskosten
 • Telefonisch bereikbaar
 • 14 Dagen bedenktijd

Rechtsbijstandverzekering

 • Gratis juridische helpdesk
 • Zelf uw dekking kiezen
 • Ruime dekking
 • Altijd hulp van een jurist

Voordelen ARAG

 • Team van 450 juristen
 • Eenvoudig uw zaak aanmelden
 • Onafhankelijk, dus ook voor geschillen met uw verzekeraar (ons)
 • Ruime ervaring en expertise

Online afsluiten

Doordat u zelf uw verzekering online afsluit en zelf veel online regelt kunnen wij de kosten laag houden. Door de vergevorderde automatisering kunnen wij u snel en eenvoudig van dienst zijn. U ontvangt van ons direct een bericht met uw polisvoorwaarden. Wordt uw verzekering niet direct online geaccepteerd dan houden wij u op de hoogte.

Telefonisch bereikbaar

U sluit uw verzekeringen online af en u kunt veel online zelf regelen. Mocht u nog vragen hebben of er zelf niet uitkomen? Dan staat er deskundig team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Onze klantenservice kent ruime openingstijden en lossen graag uw problemen op.

Geen poliskosten

U betaald bij ons geen polis kosten of administratie kosten. De prijzen die wij u tonen zijn inclusief alle belastingen. U ontvangt achteraf geen verrassingen en weet direct waar u aan toe bent.

14 Dagen bedenktijd

Voor al onze verzekeringen geldt dat u 14 dagen bedenktijd heeft. Bent u achteraf niet tevreden over onze dienst of product? Dan kunt u kosteloos, zonder opgaaf van redenen, uw verzekering annuleren. Wij doen dan alsof uw verzekering nooit bestaan heeft.

26 augustus 2015
Samenwonend met kinderen
19× Nuttig
10
Goedkoopste zonder eigen risico

Nette behandeling, voldoende informatie en GEEN eigen risico terwijl de premie de laagste is. Jong team wat flink aan de weg timmert.

14 april 2015
Samenwonend
17× Nuttig
10
snel en goed afgehandeld

Schade direct aan mij uitbetaald en verhaald bij de tegenpartij. zeer goede en snelle service.

03 juni 2016
Samenwonend met kinderen
3× Nuttig
7
Duidelijk en betaalbaar

Helderheid en bereibaarheid

Het verplichte 1 jarige contractsperiode

In de volgende gevallen kunt u geen beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering:

A. Als zonder toestemming van ARAG aan bijvoorbeeld een advocaat of een andere deskundige opdracht tot behandeling van de zaak is gegeven.

B. Als het geschil zo laat gemeld wordt, dat de behandeling van de zaak hierdoor voor ARAG aanmerkelijk moeilijker of kostbaarder is geworden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien ARAG niet in staat is zelf rechtsbijstand te verlenen of geen regeling meer kan treffen in der minne, of dit alleen met extra kosten kan doen of wanneer ARAG proceskosten en/of andere kosten van rechtsbijstand moet vergoeden. In elk geval vervalt uw aanspraak op rechtsbijstand indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 1 maand na beëindiging van de verzekering.

C. Als u onjuiste informatie verstrekt of niet de medewerking verleent die bij de beoordeling en behandeling van de zaak is vereist, of als u zich onbehoorlijk gedraagt tegenover ARAG en/of haar medewerkers.

D. Als het belang dat u heeft bij de zaak minder is dan € 175,-. Rente en incassokosten worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor verkeerszaken (module A) geldt geen minimum schadebedrag.

E. Als het geschil gaat over belastingrecht of daarmee verband houdt. Onder belastingrecht vallen in dit verband ook invoerrechten, accijnzen, leges, retributies, toeslagen en andere heffingen. Hieronder vallen ook toeslagen en waarderingen in het kader van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ). Als module D is meeverzekerd, bestaat er wel dekking voor de in die module genoemde belastingzaken.

F. Als het geschil gaat over wetten of regels die de overheid heeft vastgesteld of wil vaststellen en die voor iedere burger gelden.

G. Als het geschil er mee te maken heeft dat u een schuld niet kunt betalen of als een geschil te maken heeft met (het aanvragen van) uw faillissement of surseance van betaling.

H. Als het geschil te maken heeft met natuurrampen of atoomkernreacties.

I. Als het geschil verband houdt met molest of een vorm daarvan. Onder molest wordt hier verstaan het begrip molest zoals dat in de verzekeringsbranche gewoonlijk wordt gehanteerd en is vastgelegd in een tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1991 onder nummer 136/1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd. In aanvulling op de polisvoorwaarden is het “Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” (NHT) van toepassing. Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

J. Als het gaat om een geschil waarbij u oorspronkelijk geen partij was, maar inmiddels wel, bijvoorbeeld als gevolg van overdracht van een vordering, borgstelling, regres of vererving.

K. Als het geschil samenhangt met industriële of intellectuele eigendom, zoals auteurs- en octrooirechten.

L. Als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of voorspelbare gevolg is van uw handelen of nalaten.

M. Als het geschil betrekking heeft op de verzekeringsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de dekking of de premie, van deze verzekeringsovereenkomst.
ARAG betaalt alle kosten die verbonden zijn aan de behandeling van uw zaak door haar medewerkers; de zogenaamde interne kosten.

Daarnaast vergoedt ARAG de volgende externe kosten tot een maximum van € 50.000,- all in per gebeurtenis. Voor de module A geldt binnen Nederland geen limiet. Buiten Europa en de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee geldt hiervoor een limiet van € 10.000,-. Als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het volgens de wet- en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen maar op uw verzoek de zaak wel aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige in behandeling wordt gegeven, vergoedt ARAG de volgende externe kosten tot een maximum van € 6.000,- all in per gebeurtenis. Zijn er verschillende, met elkaar samenhangende gebeurtenissen, dan gelden deze kosten voor de reeks van gebeurtenissen tezamen:

A. De kosten van een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige, mits de kosten als normale en gebruikelijke kosten zijn te beschouwen. Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk meer kosten te maken dan het belang van de zaak.

B. De kosten van één externe deskundige die ARAG namens u inschakelt.

C. Uw deel van de kosten van mediation (een vorm van geschiloplossing door middel van een onafhankelijke en deskundige bemiddelaar), als in overleg met ARAG geprobeerd wordt een geschil door mediation op te lossen.

D. De noodzakelijke reis- en verblijfkosten als u persoonlijk voor een buitenlandse rechter moet verschijnen.

E. Griffierecht en kosten van namens u opgeroepen getuigen en deskundigen.

F. De gerechtelijke kosten van de tegenpartij, voor zover de rechter heeft bepaald dat u die dient te betalen. Indien de tegenpartij wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtelijke kosten, komen die aan ARAG toe.

G. De kosten van het tenuitvoerleggen van een rechterlijke uitspraak, gedurende maximaal vijf jaar na de datum van de uitspraak
Wij hanteren geen wachttijd, wel moet er sprake zijn van onvoorzienbaarheid.

Voorzienbaarheid
Voor alle verzekeringen - dus ook voor rechtsbijstandverzekeringen - geldt dat alleen onzekere voorvallen verzekerd kunnen worden. U kunt dan ook geen aanspraak maken op rechtsbijstand als u bij het afsluiten van uw rechtsbijstandverzekering al wist of redelijkerwijs kon voorzien dat er iets zou gebeuren dat voor u tot een juridisch geschil kon leiden. U wist bijvoorbeeld dat de boom verrot was en elk moment kon omwaaien. Of u wist al dat het dak slecht was toen u de verzekering afsloot of een module meeverzekerde.

Hulp nodig?

Wij staan voor u klaar!

Naar de klantenservice

Veel gestelde vragen

040-851 37 77

Momenteel gesloten

Klantenwaardering 7.9

Meer over klanttevredenheid